Huishoudelijk reglement

 1. Bij het betreden van het festivalterrein kan er gefouilleerd worden.
 2. Het is verboden de volgende zaken op het festivalterrein mee te nemen:(alcoholische) dranken, glaswerk, blik, drugs, vuurwerk, BBQ’s/gasstellen,(vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Onder professionele foto-apparatuur wordt verstaan: Camera’s met verwisselbare lenzen.
  Digitale camera’s, alsmede telefoons met camera mogen mee het festivalterrein op. Niet mee mag een (digitale) videocamera/camcorder en andere geluids- en/of opname-apparatuur. Rekening houdend met het Auteursrecht kan bij tijdig verzoek hiervan door Stichting Kaaipop vrijstelling worden verleend.
 3. Water tot een maximum van 0,5 liter in een plastic fles is toegestaan.
 4. Op Kaaipop zijn grote tassen of rugzakken niet toegestaan. Hand-, rug-, schoudertassen en kleine tassen met een maximale grootte van een A4 en zo’n 10cm dik kun je wel meenemen naar Kaaipop.
  Er is een garderobe aanwezig, echter hier is geen mogelijkheid voor het achterlaten van tassen.
 5. Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen zonder overleg met de organisatie.
 6. Ten strengste verboden op het festivalterrein: crowdsurfen, graffiti en open vuur. In de hal, besloten ruimtes etc. mag niet gerookt worden. Overtreding hiervan kan verwijdering van het terrein tot gevolg hebben.
 7. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel.
 8. Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van een of meer acts worden entreekaarten niet geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
 9. Tickets mogen niet worden doorverkocht. Gekochte tickets worden niet teruggenomen. U stemt in met de algemene voorwaarden door het kopen van een ticket. Tickets dienen te worden omgewisseld voor polsbandjes alvorens het festivalterrein kan worden betreden. Polsbandjes dienen gedurende het gehele bezoek aan Kaaipop gedragen te worden en op het festivalterrein kan door de beveiliging worden gevraagd het polsbandje te tonen.
 10. Consumptiebonnen zijn alleen geldig tijdens Kaaipop, en worden niet gerestitueerd. Consumptiebonnen van eerdere edities kunnen niet worden ingeleverd! Consumptiebonnen kunnen gebruikt worden voor aankoop van zowel eten als drinken.
 11. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd.
 12. Jongeren en kinderen t/m 12 jaar dienen te worden begeleid door een volwassene en mogen niet zonder begeleiding het festivalterrein betreden of verlaten.
 13. Op Kaaipop kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van het festivalterrein geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
 14. Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder overleg met de organisatie.
 15. Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van het programma zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. Stichting Kaaipop is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 16. Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken!
  De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan. Op Kaaipop zijn oordopjes tegen betaling verkrijgbaar.
 17. In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder in dit verband mede inbegrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, heeft Stichting Kaaipop het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
 18. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Stichting Kaaipop wordt geannuleerd, zal Stichting Kaaipop uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.
 19. Indien het festival als gevolg van of in verband met overmacht door Stichting Kaaipop wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst wordt naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement wordt verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.
 20. Stichting Kaaipop is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Stichting Kaaipop toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Stichting Kaaipop verzekerd is en die door de verzekeraar wordt vergoed.Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  a) gevolgschade;
  b) immateriële schade;
  c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Stichting Kaaipop
 21. Stichting Kaaipop zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.